Chef Ledningsnät till Uppsala Vatten och Avfall AB

Är du en erfaren ledare med hög integritet och som styrs av värderingar och vill arbeta med samhällsviktig verksamhet? Är du dessutom en trygg, stabil person med teknisk bakgrund som trivs lika bra på strategimöten som diskuterandes rörläggning i fält? Då kan det vara dig vi söker till en spännande tjänst hos ett av Uppsalas viktigaste bolag.

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas och där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar.

Bolagets VA-verksamhet
Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för drift, planering och utveckling av vatten och avloppsverksamheten (VA) inom det verksamhetsområde som beslutats av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget äger och förvaltar 14 vattenverk, 10 avloppsreningsverk och ett 100-tal avloppspumpstationer. Vi producerar ca 17 miljoner m3 dricksvatten och renar ca 18 miljoner avloppsvatten. Vidare ansvarar vi för drygt 600 km vattenledningar och ca 1100 km avloppsledningar. Inom ledningsnätsavdelningen arbetar i dagsläget ca 40 personer.

Om tjänsten
Dricksvatten utgör samhällets viktigaste livsmedel. Produktion och distribution av dricksvatten är samhällsviktig verksamhet och samhället har höga krav på väl fungerande avledning av spill- och dagvatten. Detta ställer höga krav på vår leverans och på robusthet, redundans, kvalitetskontroll och säkerhet i de tekniska systemen vi förvaltar och utvecklar. I en växande stad är försörjningssystemen ständigt under utveckling samtidigt som den kontinuerliga och pågående leveransen ska säkras – både nu och i framtiden. Liksom i hela VA-branschen, är behovet av underhållsinvesteringar / förnyelse av ledningsnätet stort.

Som bolagets ledningsnätschef är du ägare av ledningsnät och har det övergripande ansvaret för drift, akut och förebyggande underhåll samt för att utveckling av ledningsnätet möjliggörs. Ansvaret omfattar taktisk produktionsplanering samt strategisk samordning av de övergripande investeringarna med bolagets planerings-, projekt- och ekonomifunktioner. Du och dina medarbetare stöttar abonnenthandläggare i kunddialog avseende tekniska lösningar, och med specialistkompetens avseende tillämpning av VA-taxa och i försäkringsärenden.

Den både praktiska och teoretiskt/administrativa kompetensen inom avdelningen behöver samverka effektivt och det krävs ett bra samarbete internt för att bolaget ska lyckas väl med sitt uppdrag som VA-huvudman. Samarbetet med kommunen är viktigt avseende grävtillstånd och ledningssamordning. Målbilden är att kunden möter en tydlig och enhetlig leverantör oavsett organisatorisk uppdelning.

Det tekniska kunnandet avseende ledningsnät och förmågan att hantera komplexa entreprenadjobb är stort. Det är viktigt att kompetensöverföring mellan olika generationer medarbetare sker fortsatt effektivt och med hög kvalitet och att medarbetarnas kompetens tas tillvara på bästa sätt. En av utmaningarna framöver är också att sammanfoga det tekniska kunnandet med bolagets administrativa hantering av ledningsnätsfrågor i t.ex. projekt. Digitalisering är en spännande utmaning men även en möjlighet att ytterligare systematisera och strukturera våra arbetssätt. Till din hjälp har du erfarna och mycket kunniga medarbetare - ca 30 -tal personer jobbar med det praktiska arbetet ute i fält eller i verkstad och med planering och administrativt/tekniska uppgifter. Som chef har du direkt personalansvar över ca 4 rapporterande chefer.

Avdelningen är nybildad som enhet och din roll och förmåga att tillsammans med dina medarbetare utveckla verksamheten och skapa en gemensam vi-känsla blir därför extra viktig. En annan extra viktig utmaning är att hitta sätt att synliggöra det viktiga arbetet som görs med de oftast osynliga ledningarna.

Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas varför det är viktigt att du är svensk medborgare.

Arbetsuppgifter
Du leder och utvecklar verksamheten både operativt och strategiskt samt med stort hänsyn till långsiktigheten och säkerhetskraven i verksamheten. Du företräder bolaget inom området ledningsnät gentemot både interna och externa intressenter. Din främsta uppgift är att leda och coacha dina medarbetare genom din förmåga att leda och organisera och ditt genuina intresse för området. Du samarbetar processorienterat med funktioner i bolaget som jobbar med produktion, rening, IT, planering, analys, kvalitetskontroll, projekt, juridik, ekonomi och upphandling, säkerhet och beredskap. Tjänsten innebär ekonomi- och personalansvar, samt ansvar för verksamhetsskydd avseende ledningsnätstillgångar, arbetsmiljö och säkerhet. Du upprättar och verkställer planer för förvaltning och utveckling av ledningsnätet och pumpstationer, bereder beslutsunderlag och genomför de för ditt ansvarsområde nödvändiga upphandlingarna, i nära samarbete och dialog med bl. a. bolagets stödfunktioner och planeringsavdelning. I rollen agerar du också beställare, projektägare och mottagare av utredningar och investeringsprojekt.

Du leder din organisation genom att använda chefens praktiska verktygslåda såsom målsättning, resultatuppföljning, organisationsförmåga. Du skapar möjligheter till utveckling och lärande, har fokus på ständiga förbättringar och säkerställer medinflytande och transparens genom en öppen dialog.

Ditt ledarskap
• Du skapar resultat genom att se och ta tillvara och utveckla verksamheten och medarbetarna

• Du länkar ihop kommunens ambitioner, bolagets vision och affärsplan till varje individuell medarbetares bidrag och utveckling.

• Du skapar förtroende och tillit i din roll som ledare och chef, jobbar utifrån hög integritet, föregår med gott exempel och skapar goda relationer

• Du är tydlig och transparent i din kommunikation och tillgänglig genom att vara närvarande när du lyssnar på dina medarbetare och kollegor.

• Du reflekterar över dina egna och andras beteenden och ser det som en del av din egen personliga utveckling liksom dina medarbetares möjligheter att utvecklas och växa.

Kompetenser
Du har:

Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande befattning, med ansvar för budget, personal och arbetsmiljö.

En god förståelse och/eller erfarenhet av arbete med ledningsnät är viktig, gärna inom exempelvis vatten, energi eller processindustri. Erfarenhet av att arbeta med större infrastrukturprojekt såsom kollektivtrafik, vägnätet eller eldistribution eller -transmission är starkt meriterande. Erfarenhet från VA, processindustri eller energibranschen är meriterande.

Du har examen från en relevant högskoleutbildning, t.ex. civilingenjör inom väg- och vatten eller motsvarande.

Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Körkort B är ett krav

Personliga egenskaper
- Stark ledare

- Kommunikativ i tal och skrift

- Resultatinriktad och handlingskraftig

- Utvecklingsorienterad

- Sinne för struktur och ordning och reda

Placeringsort
Uppsala

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är den 21 januari.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.

Information
I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall AB med Dfind Science & Engineering. För mer information kontakta Jenny Davidsson på [email protected] eller 070-544 82 38. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande. Välkommen med din ansökan via www.dfind.se/science-engineering.

Om Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat 14 vattenverk, 10 avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer. Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda.