Utbildningsdirektör till Uppsala kommun

Om tjänsten

Vill du leda en av Sveriges största utbildningsförvaltningar i en av Europas mest kunskapsintensiva tillväxtområden?

Som utbildningsdirektör är din mission att ge barn och unga i Uppsala goda förutsättningar för framtida hälsa och arbetsliv. Alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.

Du erbjuds ett arbete med fokus på utveckling och nydanande lösningar i en storstadskommun som växer och förändras i snabb takt. Här kan du på allvar göra skillnad tillsammans med andra.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Du genomför den politiskt beslutade inriktningen med fokus på skolresultat och en ekonomi i balans med ansvar för att strategier och beslut grundas på gediget verksamhetskunnande och analys. Som högsta chef för en av Sveriges största utbildningsförvaltningar leder du en organisation med 6 500 medarbetare att tillsammans utveckla grunden för människors jämlika förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Du leder din ledningsgrupp och har stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighetsfrågor.

Viktiga samarbetspartners är kommunens övriga nämnder och förvaltningar, kommunala bolag, universitet och privata utförare samt andra intressenter. Du ansvarar för att ni gemensamt utvecklar utbildningsverksamheten i Uppsala med målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.

Utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden. Alla som arbetar inom utbildningsförvaltningen, från förskola till gymnasieskola, har ett gemensamt ansvar för att Uppsalas barn och elever utvecklar kunskaper och resultat så att de kan lämna gymnasieskolan med en examen.
Som utbildningsdirektör ingår du i koncernledningen där du, under ledning av stadsdirektören, tillsammans med kommunens övriga förvaltningsdirektörer och VD:ar ansvarar för kommunens gemensamma utveckling.

Vem är du?

Du har gedigen erfarenhet som ledare för en större komplex organisation där du framgångsrikt lett underställda chefer. Ytterligare har du erfarenhet av ledarskap från en politiskt styrd verksamhet med ansvar för ekonomi- och verksamhetsstyrning på en hög strategisk nivå.

Av vikt är att du har verkat som skolledare, gärna som rektor eller biträdande rektor, inom flera skolformer. En fördel är om du har erfarenhet från ledande befattning i friskola. Vi ser att du har djupa insikter i utbildningssystemet med en mycket god förståelse för marknadens förutsättningar och logik inom utbildningsområdet. Du har även erfarenhet av och intresse för samverkan och samarbete med olika parter. Som ledare är du van att hantera media och vara ansiktet utåt. Dina kunskaper i arbetsmiljöfrågor är gedigna.

Du har akademisk utbildning med pedagogisk inriktning samt ledarutbildning. Flytande svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav.

Ditt ledarskap är visionärt och strategiskt med en förmåga att ta in både omvärldsfaktorer och faktorer i den egna verksamheten som grund för utformandet av mål och strategier. Dina beslut grundas på relevant analys och gediget verksamhetskunnande. Du sätter upp tydliga mål och når resultat både vad avser kvalitet och ekonomi. Vidare har du en stark förmåga att planera och organisera ditt arbete effektivt och självständigt.

Din ledarstil präglas av ett coachande och involverande förhållningssätt med en förmåga att delegera och ge andra beslutsmandat. Du tydliggör förväntningar och ser till att skapa förutsättningar för att dessa uppnås. Vi ser att du är en stark relationsskapare som bygger nätverk både inom den egna organisation och externt samt arbetar aktivt för att uppnå gemensamma mål. Din entusiasm är smittande med en stark förmåga att genom det egna agerandet och som förbild skapa laganda och främja ett positivt samarbetsklimat i organisationen och externt.

Om verksamheten

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun är en av landets största med ansvar för 36 000 barn och elever, 6 500 medarbetare och 200 enheter i ett av landets mest kunskapsintensiva tillväxtområden. Förvaltningen stödjer kommunens utbildningsnämnd som ansvarar för den pedagogiska verksamheten från förskola till och med gymnasieskola. Utbildningsförvaltningen jobbar utifrån ett 0–19-årsperspektiv där mångfald, inkludering och gemenskap för alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar är centrala begrepp.
Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!