Personuppgiftspolicy, metrojobb.se

Denna policy förklarar hur webbplatsen metrojobb.se samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Policyn riktar sig till dig som är:

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Besökare på webbplatsen

Denna del av policyn gäller dig som använder vår webbplats som besökare oavsett om du är inloggad i våra tjänster eller inte.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats använder vi nätidentifierare (t.ex. ip-nummer) och tidsstämplar för att få vetskap om hur många användare som besöker vår webbplats. De uppgifterna som samlas in i detta syfte avidentifieras direkt så att vi inte behandlar några personuppgifter om dig. Den rättsliga grunden för denna insamling är vårt berättigade intresse att förbättra vår webbplats och föra statistik över hur vår webbplats används.

Webbplatsens sökfunktion

Sökfunktionen på vår webbplats spårar dina sökningar för att hjälpa dig att hitta de jobb som är relevanta för dig. Denna behandling är en integrerad del av vår tjänst. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor. Om du har ett konto raderas dina sökningar 30 dagar efter du avslutar ditt konto hos oss. Om du inte har ett konto raderas dina sökningar när du har raderat cookien som ansvarar för denna funktion, se vår policy om Användning av cookies.

Anpassning av innehåll

Tjänsten använder nätidentifierare för att lyfta annonser som vi tror är relevanta för dig baserat på vilka annonser du besökt tidigare. Detta görs med hjälp av cookies. Denna anpassning av innehållet är en integrerad del av vår tjänst. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor och vårt berättigade intresse att fortlöpande förbättra våra tjänster. Cookien raderas i enlighet med vår policy om Användning av cookies.

Marknadsföring

Med ditt samtycke använder vi nätidentifierare som skickas från din enhet för att visa dig reklam och jobbannonser från oss och våra samarbetspartners på vår webbplats och andra webbplatser. Detta görs med hjälp av cookies och liknande teknologier. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies och liknande teknologier för marknadsföring, hur du kan återkalla ditt samtycke för denna behandling och när dessa cookies raderas ber vi dig läsa vår policy om Användning av cookies.

Jobbsökande

Denna del av policyn gäller dig som använder vår webbplats som jobbsökande och har loggat in i vår tjänst.

Tillhandahålla tjänsten

Vi använder dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i sammanhanget för att tillhandahålla dig vår tjänst enligt våra användarvillkor. När du söker en tjänst delas dina kontaktuppgifter med rekryteraren. Vi delar inte dina kontaktuppgifter utan ditt medgivande. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor. De uppgifterna som behandlas för detta ändamål raderas 30 dagar efter du avslutar ditt konto hos oss.

Jobbevakning via matchmail

Med ditt samtycke skickar vi dig regelbundet ett urval av jobbannonser som kan vara av intresse för dig via vår matchmail-tjänst. Urvalet baseras på dina sökningar och vilka jobbannonser du har tittat på under den senaste tiden. Vi följer även upp om du har öppnat ett meddelande som du har fått via matchmail och vilka jobbannonser du har klickat på i meddelande genom att använda unika nätidentifierare som kopplas till varje utskick. Du kan när som helst avbeställa matchmail-tjänsten genom att klicka på länken i varje enskilt utskick. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke och vårt berättigade intresse att utvärdera effektiviteten av vår marknadsföring. De uppgifterna som behandlas för detta ändamål raderas när du återkallar ditt samtycke men inte senare än 30 dagar efter du avslutar ditt konto hos oss.

Arbetsgivare/rekryterare

Denna del av policyn gäller dig som använder vår webbplats som arbetsgivare/rekryterare.

Tillhandahålla tjänsten

Vi använder dina kontaktuppgifter, betaluppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i syfte att tillhandahålla vår tjänst enligt våra användarvillkor. Du bestämmer själv vilka kontaktuppgifter eller andra relevanta uppgifter du vill dela med våra jobbsökande genom de uppgifter du anger i jobbannonsen. Vi delar inte dina kontaktuppgifter eller andra uppgifter utan ditt medgivande. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor. De uppgifter som behandlas för detta ändamål raderas 30 dagar efter du avslutar ditt konto hos oss. I samband med fakturering sparas vissa uppgifter i 7 år för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

Cookies och liknade teknologier

Vi använder cookies och liknande teknologier för att hantera dina uppgifter på det sättet som beskrivs i denna policy. Se vår policy om Användning av cookies för mer information om vilka cookies vi använder för vilka syften.

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt samtycke till sådan delning t.ex. i marknadsföringssyfte.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i länder utanför EU/EES. Vi skyddar dina uppgifter vid sådana överföringar genom att säkerställa en adekvat skyddsnivå för de i mottagarlandet eller andra lämpliga skyddsåtgärder som standardiserade dataskyddsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att skicka ett meddelande till [email protected].

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv. 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.   

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. 

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna. 

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet. 

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka ett meddelande till [email protected]. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan metrojobb.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Addreax Solution limited är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy. Addreax Solution Limited ansvarar dock inte för arbetsgivares/rekryterares behandling av dina uppgifter utan för denna behandling är arbetsgivare/rekryterare själva ansvariga. Detsamma gäller för några av Addreax Solution Limited:s samarbetspartners som till exempel reklamnätverk och sociala medier.

Hur kontaktar du oss?

Metrojobbb.se har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud [email protected].

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2018-04-01