Användarvillkor för metrojobb.se

Dessa användarvillkor gäller dig som arbetsgivare eller arbetssökande som använder Addreax Solution Limited:s ("Addreax") webbplats metrojobb.se ("Webbplatsen"). 

Genom att använda Webbplatsen godkänner du som användare dessa villkor ("Användarvillkoren"). I dessa villkor finns även särskilda bestämmelser som gäller för arbetsgivare vid publicering av platsannonser på Webbplatsen. 

1. Registrering m.m.

I samband med registrering på Webbplatsen kommer du att lämna personuppgifter och en giltig e-postadress. Du kan läsa mer i vår personuppgiftspolicy om behandlingen av dina personuppgifter i samband därmed. Du ansvarar för att sådana uppgifter är korrekta och får inte registrera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter på Webbplatsen. Du bör hålla dina inloggningsuppgifter och lösenord hemliga. 

Du är införstådd med att Addreax kan behöva göra kopior, ändra format, omkoda eller på annat sätt behandla innehåll som du skapat för Webbplatsen för att t.ex. kunna:

 • Lagra och hämta innehållet
 • Göra innehållet tillgängligt för Webbplatsens användare
 • Följa tekniska krav för Webbplatsen eller följa begränsningarna och villkoren för Webbplatsen.

2. Användning av tjänsten

Du får inte använda Webbplatsen för att skicka, publicera, förvara eller länka till material som strider mot lag eller andra regler. Du får inte göra intrång i annans immaterialrätt eller annan rätt som kan anses kränkande, stötande, hotfullt eller på annat sätt olämpligt. 

När du använder tjänsten får du inte heller: 

 • Delta i eller underlätta illegala aktiviteter.
 • Använda tjänsten på ett sätt som skadar oss, våra annonsörer eller kunder använda någon del av tjänsten som ett mål för oönskade massutskick eller oönskad e-postreklam ("skräppost").
 • Systematiskt ladda ner stora delar av Webbplatsens innehåll, såsom t.ex. många platsannonser eller CV:n.
 • Använda en annan automatiserad process eller tjänst än de som Addreax tillhandahåller för att använda eller få åtkomst till tjänsten.
 • Använda otillåtna medel för att ändra eller omdirigera eller försöka ändra eller omdirigera tjänsten.
 • Utföra en åtgärd som medför en orimligt stor belastning på Webbplatsen.
 • Skada, inaktivera, överbelasta eller försämra tjänsten, eller vidaresälja eller sprida tjänsten eller någon del av tjänsten.

3. Inaktivitet

Om du inte har använt ditt "konto" på Webbplatsen under 36 månader kommer ditt konto att tas bort. Efter 12 månaders inaktivitet kommer en varning om detta att skickas till din angivna e-postadress. En ytterligare varning skickas till din angivna e-postadress två veckor innan kontot tas bort. 

4. Sökagent

Användare som är arbetssökande har möjlighet att registrera sin e-postadress för den s.k. matchmail-tjänsten. Du får då regelbunden information om nya platsannonser som matchar din profil. Genom att ange din e-postadress godkänner du att Addreax skickar dig sådan information. Addreax garanterar emellertid inte att informationen omfattar samtliga annonser på Webbplatsen som matchar din profil. I samband med din registrering kan du som arbetssökande även välja att låta Addreax att notifiera potentiella arbetsgivare om dig, ett val som du alltid kan ändra på din registreringssida. 

När du trycker på knappen Ansök i en jobbannons och anger din e-postadress i popup-rutan som dyker upp registrerar du dig automatiskt för matchmail-tjänsten och därefter skickas du vidare till arbetsgivarens sajt.
Du kan själv välja att inte ange din e-postadress genom att trycka på knappen Fortsätt och då skickas du vidare till arbetsgivarens sajt utan att registreras för matchmail-tjänsten.

Användare som är arbetsgivare har möjlighet att söka bland innehåll såsom platsannonser eller CV på Webbplatsen genom de sökmotorer som erbjuds där. Därutöver kommer Addreax att notifiera potentiella arbetsgivare om potentiella arbetssökande som matchar den profil som arbetsgivaren angivit att man söker. Addreax garanterar emellertid varken att sökresultatet/notifieringarna är relevanta eller uttömmande. 

5. Villkor för annonsering

Du har möjlighet att annonsera på Webbplatsen. Addreax har ingen skyldighet att visa någon del av annonsinnehållet. Vad gäller allt annonsinnehåll du publicerar utfäster du att:

 • Allt innehåll i annonsen är korrekt, fullständigt och aktuellt.
 • Du har alla rättigheter som krävs samt den befogenhet och behörighet som behövs för att få publicera annonsinnehållet.
 • Annonsinnehållet samt alla webbplatser som finns listade eller som det finns länkar till från annonsinnehållet:
  - Följer alla tillämpliga lagar och förordningar
  - Inte gör intrång i, kränker eller på annat sätt är i strid med några rättigheter vad gäller copyright, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter som tillkommer tredje part
  - Inte bryter mot någon juridisk eller fysisk persons rättigheter, inklusive rättigheter avseende integritet och sekretess, och att det inte är kränkande
  - Det inte leder till konsumentbedrägeri (t.ex. genom att vara felaktigt eller vilseledande), produktskador, kränkning, avtalsbrott, olägenhet, skada eller annat som skadar en fysisk eller juridisk person.
  - Du har dokument som stöder alla anspråk, uttryckliga eller underförstådda, som finns i annonsinnehållet.

6. Åtgärder vid brott mot Användarvillkoren

Vid brott mot Användarvillkoren har Addreax rätt att ta bort material från Webbplatsen, stänga av dig från Webbplatsen och vidta de övriga åtgärder som Addreax anser nödvändiga.

7. Din ersättningsskyldighet

Som användare är du ersättningsskyldig gentemot Addreax för den skada som Addreax kan komma att orsakas på grund av din publicering av material på Webbplatsen. Detsamma gäller annan användning av Webbplatsen samt brott mot Användarvillkoren som orsakar Addreax skada.

8. Ändring av Användarvillkoren

Vid en ändring av Användarvillkoren kommer de ändrade villkoren att publiceras på Webbplatsen 30 dagar innan de träder i kraft. Användarvillkoren kan också ändras genom meddelande till dig, varpå de träder i kraft 15 dagar därefter.

9. Ansvarsbegränsning

Addreax tillhandahåller Webbplatsen "i befintligt skick". Addreax ansvarar inte för att uppgifter i det material som läggs upp på Webbplatsen är korrekt, relevant och fullständigt.

Addreax garanterar inte att Webbplatsen är felfri, att den kommer att fungera hela tiden eller att den inte kommer att drabbas av störningar och tekniska problem som gör Webbplatsen långsam eller oåtkomlig under viss tid. Addreax garanterar inte heller att Webbplatsen är säker och fri från virus etc. Addreax försöker givetvis lösa sådana problem så snabbt som möjligt, men tar inget ansvar för eventuell skada som kan drabba dig under den perioden. Addreax ersätter inte några kostnader eller någon annan skada som du orsakats på grund av användning av Webbplatsen.

Addreax ansvarar endast för direkta skador vid uppsåt eller grov vårdslöshet upp till ett maximalt belopp som motsvarar tjänsteavgiften för en månad. Addreax ansvarar inte för några andra skador, såsom indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data och oförutsedda skador.

10. Webbplatsens upphörande

Addreax förbehåller sig rätten att genomföra ändringar på Webbplatsen utan föregående meddelande. Addreax har också rätt att när som helst upphöra med tillhandahållandet av Webbplatsen, och ska i samband därmed informera arbetsgivare som har betalat för platsannonser på Webbplatsen så att de inte går miste om redan betalade annonser.

11. Tillämplig lag och tvis

På Användarvillkoren ska svensk lag tillämpas.
Eventuell tvist angående Användarvillkoren ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

12. Kontakt

Vid frågor eller synpunkter på innehållet på Webbplatsen vänder du dig till [email protected]